۱۳۹۰/۰۵/۱۹

نگاهی به تعدادی از ایات قران- جزءچهارم


- همه طعام ها برای بنی اسرائیل حلال بود مگر انرا که یعقوب پیش از نزول تورات بر خود حرام کرد(گوشت شتر و شیر ان)ای پیغمبر اینک بگو( یهودیان چنانچه می گویید تورات حلالی را بر شما حرام کرده ) اگر راست می گویید ان حکم تورات را اورده تلاوت کنید. ال عمران 93( نظر شخصی : ظاهرا در دین یهود نیز بودند کسانی که به ناحق حلال خدا را حرام جلوه می دادند و دلیل این کار خود را به دروغ به حکم تورات نسبت می دادند. ایا این اتفاق در دین اسلام نیافتاده است؟)
-  پس کسانی که بعد از این حجت بر خدا دروغ بندند البته ستمکاران عالم هم انها خواهند بود . ال عمران 94 ( ستمکاران عالم در این زمان کیستند ؟ چه کسانی هستند که به دروغ اعمالشان را به خداوند نسبت می دهند؟)
- هرکه کافر شود تنها به خود زیان رسانیده که البته خدا از طاعت خلق بی نیاز است. بخشی از ال عمران 97
- شما مسلمانان ماندد مللی نباشید که پس از انکه ایات و ادله روشن برای هدایت انها امد باز راه تفرقه و اختلاف را پیمودند که البته برای چنین مردمی عذاب سخت خواهد بود. ال عمران 105
- خداوند هرگز اراده ستم به هیچکس نخواهد کرد . بخشی از ال عمران 108
- کسانی که از مال خود به فقرا در حال وسعت و تنگدستی انفاق کنندو خشم و غضب خود فرونشانند و از بدی مردم در گذرند، خدا دوستدار نکوکارانست. ال عمران 134
- این روزگار را  با اختلاف احوال (گاهی فتح و غلبه و گاهی شکست) میان خلایق می گردانیم که مقام اهل ایمان به امتحان معلوم شود تا از شما مومنان انرا که ثابت در دین است گواه دیگران کند و خداوند ستمکاران را دوست ندارد. ال عمران 140
- اگر شما را خدا یاری کند محال است کسی بر شما غالب اید و اگر به خواری واگذارد ان کیست که بتواند بعد از ان شما را یاری و غالب کند؟ واهل ایمان تنها به خدا باید اعتماد کنند .ال عمران 160
- البته این سخن شیطان است که میترساند و مظطرب می کند به ان دوستدارانش را، شما مسلمانان ابدا از این سخنان بیم و اندیشه مکنید و از من بترسید اگر اهل ایمان هستید .ال عمران175
- انانکه اموال یتیمان را به ستمگری می خورند در حقیقت انها در شکم خود اتش جهنم فرو می برند و بزودی بدوزخ در اتش فروزان قهر حق خواهند سوخت .نساء 10