۱۳۹۰/۰۵/۱۲

هیچ ظلمی در نظر قران از تعدی و تجاوز به حقوق دیگران بزرگتر نیست

علی ابن ابی طالب :
- ممکن است که مردم زشتکار و هرزه را هم ظالم شمرد زیرا انها بر خود ستم می کنند ، اما هیچ ظلمی در نظر قران از تعدی و تجاوز به حقوق دیگران بزرگتر نیست.
- در راه وظیفه شناسی نخستین قدم خود شناسی است
- انسان وقتی به رشد فکر و بلوغ می رسد که زبانش کاملا مقهور اراده صحیح و اندیشه روشن او باشد.
- از عیوب مردم چشم بپوشید و در عوض دیده به عیب های خود باز کنید.
- فرصتی را که در راه عیب جویی اشخاص دیگر صرف می نمایید کافیست که در ان فرصت نقائص خود را رفع کنید
- خوشا به حال انکس که بر گناهان خود گریسته و از رفتارخویش بیش از دیگران نگران باشد
- در میان موجودات فقط انسان بین زمین و اسمان معلق مانده گاهی به نیروی شاهباز روح به عالم بالا ، بال می گشاید و زمانی مجذوب اغوش زمین می گردد که گهواره پرورش اوست و همین طبیعت اشفته که از غرائز متضاد تشکیل شده است او را موجودی خارق العاده و مرموز جلوه داده برتمام کائنات سروری و ریاست بخشیده است
- قران مختصر به اوراقی نیست که در میان جلدی گرد امده و هرکس ان را بر گردن خویش اویزان می کند یا در خانه خود نگاه می دارد...قران در مفهوم حقیقی خود پندار و کردار یک مسلمان صمیمی و با ایمان را تشکیل می دهد.

- اجتماع را همیشه باید محترم شمرد و از مقررات ان شانه خالی نکرد تا حدودی که اگر بعضی از اداب هیات مجتمع هم به ذوق شما نا گوار اید باز به حرمت قوم ان را اسان گیرید.

نهج البلاغه/ترجمه جواد فاضل/ص17 تا 21