۱۳۹۰/۰۵/۱۲

نگاهی به تعدادی از ایات قران- جزء سوم

- اگر خدا برخی مردم را در مقابل برخی دیگر نمی انگیخت فساد روی زمین را فرا می گرفت  .  بخشی از بقره 251
- کار دین به اجبار نیست و راه هدایت و ضلالت بر همه کس روشن گردید .  بخشی از بقره  256(نظر شخصی : نمی گوید به اجبار و زور و ... باید همه را به راه دین اورد ،بلکه می گوید راه درست و غلط مشخص شده و هرکس اختیار دارد تا راه خودش را انتخاب کند )
- انان که مالشان را دراه خدا انفاق کنند و در پی انفاق منتی نگذارده و ازاری نکنند انها را پاداش نیکو نزد خدا خواهد بود  . بخشی از بقره 262
- فقیر سائل را بزبان خوش و طلب امرزش ، رد کردن بهتر است تا انکه صدقه دهند و از پی  ان ازار کنند .  بخشی از بقره263
- ای رسول ما بر تو هدایت خلق نیست ولیکن خدا هر که را خواهد هدایت کند . بخشی از بقره272 (نظر شخصی :  می گوید تویی که پیامبر خدایی نقش دعوت کننده و مبلغ را داری نه اینکه مردم را هدایت کنی.می گوید تو فقط راه درست را نشان بده  همین . نمی گوید به زور و  اجبار باید مردم را هدایت کنی به نوعی در ادامه مفهوم ایه 251 است و هر دو برحق ازادی بشر و  داشتن قدرت انتخاب او صحه می گذارند)
- برخی از ان کتاب (قران)ایات محکمی است که انها اصل و مرجع سایر ایات کتاب خواهد بود و برخی دیگر ایاتی است متشابه تا انکه گروهی که در دلشان میل به باطل است از پی متشابه رفته  و امتحان شوند تا به تاویل  کردن ان در دین راه شبه و فتنه گری پدید ارند در صورتی که تاویل ان کسی جز خدا نداند .  بخشی از ال عمران 7
- بر تو چیزی جز تبلیغ دین خدا و اتمام حجت بر انان نیست  . بخشی از ال عمران 20 (نظر شخصی : این سومین باریست که در جزء 3 قران، به صراحت و قاطعیت تاکید می کند  تنها باید راه درست را مردم نشان داد نه اینکه انها را به اجبار به این راه دراورد.شاید این نکته قابل توجه کسانی باشد که گمان می برند باید همه مردم را  به هر قیمتی ولو به قیمت زور و زندان و اعدام و ...به راهی که انها تصور می کنند درست است  رهنمون ساخت)
- بگو ای اهل کتاب بیایید از ان کلمه حق که میان ما و شما یکسان است پیروی کنیم که به جز خدای یکتا هیچ کس را نپرستیم و چیزی را به او شریک قرار ندهیم و برخی برخی را به جای خدا به ربویت تعظیم نکنیم  . بخشی از ال عمران64( نظر شخصی : ظاهرا درایین های یهود و مسیحیت نیز سابقه داشته که پیروان ان ، به مرور زمان به جای پرستش خدا به پرستش مبلغان و ملبسان رسمی ان ایین ها می پرداخته اند. وانها که باید تبلیغ و دعوت به سوی خدا می کردند خود به مرور برای خود جایگاه خدایی درست کرده بودند) -  (تفسیرالهی قمشه ای : یعنی روسای مذهب را به رتبه پرستش و اختصاصات الهیت نرسانیم)
- خدا هرگز گروه ستمکاران را رهبری نخواهد کرد . ال عمران 86