۱۳۹۰/۰۵/۳۰

انهایی که اتش ستم در خرمن هستی رنجبران افروخته اند چگونه از اتش دوزخ بر کنار خواهند ماند؟

 علی ابن ابی طالب :
- کسی که گذشته های روزگار را درس عبرت خود قرار دهد و از سرنوشت دیگران پند گیرد هرگز در زندگی به لغزش و اشتباه برخورد نخواهد کرد
- انها ، انهایی که بندگان خدای خود را نبخشیده اند چگونه از پروردگار امید بخشش و گذشت خواهند داشت ؟ انهایی که اتش ستم در خرمن هستی رنجبران افروخته اند چگونه از اتش دوزخ بر کنار خواهند ماند؟

نهج البلاغه/ترجمه جواد فاضل/ص28 تا30

نگاهی به تعدادی از ایات قران- جزء پنجم

- خدا می خواهد کار بر شما اسان کند که انسان ضعیف خلق شده است . نساء 28
- ای اهل ایمان مال یکدیگر را به نا حق نخورید ... و نکشید یکدیگر را. بخشی از نساء 29
- چنانچه از گناهان بزرگی که شما را از ان نهی کرده اند دوری گزینید ما از گناهان دیگر شما در گذریم . بخشی از نساء31
- ارزو و توقع بیجا در فضیلت و مزیتی که خدا با ان بعضی را بر بعضی برتری داده مکنید ...و هر چه خواهید از فضل خدا درخواست کنید نه از خلق . بخشی از نساء 32
- ... در حق همه نیکی و مهربانی کنید که خدا مردم خود پسند و متکبر را دوست ندارد بخشی از نساء36
- خدا مقدار ذره ای به کسی ستم نکند و هر عمل نیکی را زیاد گرداند . بخشی از نساء 40
- خدا داناتر است به دشمنان شما و دوستی خدا و یاری او شما را کفایت خواهد کرد. نساء45
- گروهی از یهود کلمات خدا را از جای خود تغییر داده و گویند فرمان خدا را شنیدیم... بخشی از نساء 46 (  نظر شخصی :  همانند انچه امروز به کرات در جوامع مسلمانان دیده می شود ، در بین یهودیان هم  بوده اند کسانی که کلام خدا را انطور که خود می خواستند و به نفعشان بود تحلیل و تفسیر می کردند و تغییر می دادند. 1400 سال پیش قران با  اوردن چنین مثال هایی که به کرات در ان تکرار شده اند به زبان  غیر مستقیم به مسلمانان هشدار می دهد که انچه را یهودیان و مسیحیان در گذشته بر سر  اصل دین و کلام خدا اوردند ، شما تکرار نکنید و افسوس که ما نیز همان کار گذشتگان را تکرار کردیم)
- محقق است که خدا هرکس را که به او شرک اورد نخواهد بخشید و سوای شرک  ، هر که راخواهد می بخشد بخشی از نساء 48
- نمی بینی انان که دعوی پاک دلی و نیک نفسی کنند (در موقع عمل چه ناپاکند) بخشی ازنساء49
- بنگر  چگونه بر خدا دروغ میبافند و همین افترا به خدا گناه اشکار (بر پلیدی نفس و هلاک انان) بس است. نساء50
- خدا به شما امر می کند که ...چون حاکم بین مردم شوید به عدالت داوری کنید . بخشی از نساء 58
- ایا ننگری و عجب نداری از حال انانکه بگمان و دعوی خود ایمان به قران تو وکتبی که پیش از تو فرستاده شده اورده اند ، چگونه باز می خواهند طاغوت را حاکم خود گمارند در صورتیکه مامور بودند که به طاغوت کافر شوند و شیطان خواهد که انانرا گمراه کند انگونه گمراهی که از هر سعادت و اسایشی دور باشند . نساء 60
- وعده و نوید شیطان چیزی به جز دروغ و فریب خلق نیست . بخشی از نساء120
- شما هرگز نتوانید میان زنان به عدالت رفتار کنید و هر چند راغب و حریص بر عدل و درستی باشید بخشی از نساء 129
- هر که ثواب و نعمت دنیا را طالب است ، ثواب دنیا و اخرت هر دو نزد اوست  .بخشی از نساء 134
- ای اهل ایمان نگهدار عدالت باشید . بخشی از نساء 135
- همانا منافقان با خدا مکر و حیله می کندد و خدا نیز با انها مکر می کند .  بخشی از نساء 142

۱۳۹۰/۰۵/۱۹

در نظر علی

 علی ابن ابی طالب :
دنیای محبوب شما ، در نظر من از مردار نیز پست تر است !

نهج البلاغه/ترجمه جواد فاضل/ ص 26

نگاهی به تعدادی از ایات قران- جزءچهارم


- همه طعام ها برای بنی اسرائیل حلال بود مگر انرا که یعقوب پیش از نزول تورات بر خود حرام کرد(گوشت شتر و شیر ان)ای پیغمبر اینک بگو( یهودیان چنانچه می گویید تورات حلالی را بر شما حرام کرده ) اگر راست می گویید ان حکم تورات را اورده تلاوت کنید. ال عمران 93( نظر شخصی : ظاهرا در دین یهود نیز بودند کسانی که به ناحق حلال خدا را حرام جلوه می دادند و دلیل این کار خود را به دروغ به حکم تورات نسبت می دادند. ایا این اتفاق در دین اسلام نیافتاده است؟)
-  پس کسانی که بعد از این حجت بر خدا دروغ بندند البته ستمکاران عالم هم انها خواهند بود . ال عمران 94 ( ستمکاران عالم در این زمان کیستند ؟ چه کسانی هستند که به دروغ اعمالشان را به خداوند نسبت می دهند؟)
- هرکه کافر شود تنها به خود زیان رسانیده که البته خدا از طاعت خلق بی نیاز است. بخشی از ال عمران 97
- شما مسلمانان ماندد مللی نباشید که پس از انکه ایات و ادله روشن برای هدایت انها امد باز راه تفرقه و اختلاف را پیمودند که البته برای چنین مردمی عذاب سخت خواهد بود. ال عمران 105
- خداوند هرگز اراده ستم به هیچکس نخواهد کرد . بخشی از ال عمران 108
- کسانی که از مال خود به فقرا در حال وسعت و تنگدستی انفاق کنندو خشم و غضب خود فرونشانند و از بدی مردم در گذرند، خدا دوستدار نکوکارانست. ال عمران 134
- این روزگار را  با اختلاف احوال (گاهی فتح و غلبه و گاهی شکست) میان خلایق می گردانیم که مقام اهل ایمان به امتحان معلوم شود تا از شما مومنان انرا که ثابت در دین است گواه دیگران کند و خداوند ستمکاران را دوست ندارد. ال عمران 140
- اگر شما را خدا یاری کند محال است کسی بر شما غالب اید و اگر به خواری واگذارد ان کیست که بتواند بعد از ان شما را یاری و غالب کند؟ واهل ایمان تنها به خدا باید اعتماد کنند .ال عمران 160
- البته این سخن شیطان است که میترساند و مظطرب می کند به ان دوستدارانش را، شما مسلمانان ابدا از این سخنان بیم و اندیشه مکنید و از من بترسید اگر اهل ایمان هستید .ال عمران175
- انانکه اموال یتیمان را به ستمگری می خورند در حقیقت انها در شکم خود اتش جهنم فرو می برند و بزودی بدوزخ در اتش فروزان قهر حق خواهند سوخت .نساء 10


۱۳۹۰/۰۵/۱۲

هیچ ظلمی در نظر قران از تعدی و تجاوز به حقوق دیگران بزرگتر نیست

علی ابن ابی طالب :
- ممکن است که مردم زشتکار و هرزه را هم ظالم شمرد زیرا انها بر خود ستم می کنند ، اما هیچ ظلمی در نظر قران از تعدی و تجاوز به حقوق دیگران بزرگتر نیست.
- در راه وظیفه شناسی نخستین قدم خود شناسی است
- انسان وقتی به رشد فکر و بلوغ می رسد که زبانش کاملا مقهور اراده صحیح و اندیشه روشن او باشد.
- از عیوب مردم چشم بپوشید و در عوض دیده به عیب های خود باز کنید.
- فرصتی را که در راه عیب جویی اشخاص دیگر صرف می نمایید کافیست که در ان فرصت نقائص خود را رفع کنید
- خوشا به حال انکس که بر گناهان خود گریسته و از رفتارخویش بیش از دیگران نگران باشد
- در میان موجودات فقط انسان بین زمین و اسمان معلق مانده گاهی به نیروی شاهباز روح به عالم بالا ، بال می گشاید و زمانی مجذوب اغوش زمین می گردد که گهواره پرورش اوست و همین طبیعت اشفته که از غرائز متضاد تشکیل شده است او را موجودی خارق العاده و مرموز جلوه داده برتمام کائنات سروری و ریاست بخشیده است
- قران مختصر به اوراقی نیست که در میان جلدی گرد امده و هرکس ان را بر گردن خویش اویزان می کند یا در خانه خود نگاه می دارد...قران در مفهوم حقیقی خود پندار و کردار یک مسلمان صمیمی و با ایمان را تشکیل می دهد.

- اجتماع را همیشه باید محترم شمرد و از مقررات ان شانه خالی نکرد تا حدودی که اگر بعضی از اداب هیات مجتمع هم به ذوق شما نا گوار اید باز به حرمت قوم ان را اسان گیرید.

نهج البلاغه/ترجمه جواد فاضل/ص17 تا 21

نگاهی به تعدادی از ایات قران- جزء سوم

- اگر خدا برخی مردم را در مقابل برخی دیگر نمی انگیخت فساد روی زمین را فرا می گرفت  .  بخشی از بقره 251
- کار دین به اجبار نیست و راه هدایت و ضلالت بر همه کس روشن گردید .  بخشی از بقره  256(نظر شخصی : نمی گوید به اجبار و زور و ... باید همه را به راه دین اورد ،بلکه می گوید راه درست و غلط مشخص شده و هرکس اختیار دارد تا راه خودش را انتخاب کند )
- انان که مالشان را دراه خدا انفاق کنند و در پی انفاق منتی نگذارده و ازاری نکنند انها را پاداش نیکو نزد خدا خواهد بود  . بخشی از بقره 262
- فقیر سائل را بزبان خوش و طلب امرزش ، رد کردن بهتر است تا انکه صدقه دهند و از پی  ان ازار کنند .  بخشی از بقره263
- ای رسول ما بر تو هدایت خلق نیست ولیکن خدا هر که را خواهد هدایت کند . بخشی از بقره272 (نظر شخصی :  می گوید تویی که پیامبر خدایی نقش دعوت کننده و مبلغ را داری نه اینکه مردم را هدایت کنی.می گوید تو فقط راه درست را نشان بده  همین . نمی گوید به زور و  اجبار باید مردم را هدایت کنی به نوعی در ادامه مفهوم ایه 251 است و هر دو برحق ازادی بشر و  داشتن قدرت انتخاب او صحه می گذارند)
- برخی از ان کتاب (قران)ایات محکمی است که انها اصل و مرجع سایر ایات کتاب خواهد بود و برخی دیگر ایاتی است متشابه تا انکه گروهی که در دلشان میل به باطل است از پی متشابه رفته  و امتحان شوند تا به تاویل  کردن ان در دین راه شبه و فتنه گری پدید ارند در صورتی که تاویل ان کسی جز خدا نداند .  بخشی از ال عمران 7
- بر تو چیزی جز تبلیغ دین خدا و اتمام حجت بر انان نیست  . بخشی از ال عمران 20 (نظر شخصی : این سومین باریست که در جزء 3 قران، به صراحت و قاطعیت تاکید می کند  تنها باید راه درست را مردم نشان داد نه اینکه انها را به اجبار به این راه دراورد.شاید این نکته قابل توجه کسانی باشد که گمان می برند باید همه مردم را  به هر قیمتی ولو به قیمت زور و زندان و اعدام و ...به راهی که انها تصور می کنند درست است  رهنمون ساخت)
- بگو ای اهل کتاب بیایید از ان کلمه حق که میان ما و شما یکسان است پیروی کنیم که به جز خدای یکتا هیچ کس را نپرستیم و چیزی را به او شریک قرار ندهیم و برخی برخی را به جای خدا به ربویت تعظیم نکنیم  . بخشی از ال عمران64( نظر شخصی : ظاهرا درایین های یهود و مسیحیت نیز سابقه داشته که پیروان ان ، به مرور زمان به جای پرستش خدا به پرستش مبلغان و ملبسان رسمی ان ایین ها می پرداخته اند. وانها که باید تبلیغ و دعوت به سوی خدا می کردند خود به مرور برای خود جایگاه خدایی درست کرده بودند) -  (تفسیرالهی قمشه ای : یعنی روسای مذهب را به رتبه پرستش و اختصاصات الهیت نرسانیم)
- خدا هرگز گروه ستمکاران را رهبری نخواهد کرد . ال عمران 86

۱۳۹۰/۰۵/۱۰

نگاهی به تعدادی از ایات قران- جزء دوم

- هر کسی را راهی است به سوی حق که بدان راه یابد و بدان قبله روی اورد . بخشی از بقره 148  (نظر شخصی : راه های رسیدن به خدا به عدد ادم هاست !) 
- مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم  .  بخشی از بقره 152
- ان کسی را که در راه خدا کشته شد مرده نپندارید بلکه او زنده ابدی است .  بخشی از بقره 154
- ایا بایست انها تابع پدران باشند در صورتیکه ان پدران بی عقل و نادان بوده و هرگز بحق  و راستی راه نیافته  اند؟.  بخشی از بقره 170
- در راه خدا با انان که به جنگ و دشمنی شما برخیزند جهاد کنید لیکن ستمکار نباشید که خدا ستمکاران را دوست ندارد . بخشی از بقره 190 ( نظر شخصی : به صراحت جهاد را تنها برای دفاع در برابر حمله  دشمن مجاز می داند و حتی در ان صورت هم از مسلمان ها می خواهد  هیچ ستمی به  متجاوز و حمله کننده روا ندارند)  
- بعضی مردم از گفتار دلفریب خود تو را بشگفت ارند که از چرب زبانی و دروغ به متاع دنیا رسند  و از نادرستی و نفاق  خدا را براستی خود گواه گیرند و این کس بدترین دشمن اسلام است. بقره 204
- مردم یک گروه بودند خدا رسولان را فرستاد که نیکان را بشارت دهد و بدانرا بترساند و با انها کتاب براستی فرستاد تا تنها دین خدا به عدالت در موارد نژاع مردم حکم فرما باشد ، سپس همان گروه که بر انها کتاب اسمانی امد برای تعدی به حقوق یکدیگر در کتاب حق شبه و اختلاف  افکندند پس خدا به لطف خود اهل ایمان را از ان ظلمات شبهات به نور حق هدایت فرمود. بخشی از بقره 213  ( نظر شخصی  :  از گذشته عده ای بوده اند که از دین  برای سوء استفاده و قدرت طلبی خود بهره می برده اند)
-        -   نام خدا را هدف سوگندهای خود نکنید     .   بخشی از بقره 224
-        -   کیست که خدا را وام دهد تا خدا بر او به چندین برابر بیافزاید؟ .   بخشی از بقره 245