۱۳۹۰/۰۵/۳۰

نگاهی به تعدادی از ایات قران- جزء پنجم

- خدا می خواهد کار بر شما اسان کند که انسان ضعیف خلق شده است . نساء 28
- ای اهل ایمان مال یکدیگر را به نا حق نخورید ... و نکشید یکدیگر را. بخشی از نساء 29
- چنانچه از گناهان بزرگی که شما را از ان نهی کرده اند دوری گزینید ما از گناهان دیگر شما در گذریم . بخشی از نساء31
- ارزو و توقع بیجا در فضیلت و مزیتی که خدا با ان بعضی را بر بعضی برتری داده مکنید ...و هر چه خواهید از فضل خدا درخواست کنید نه از خلق . بخشی از نساء 32
- ... در حق همه نیکی و مهربانی کنید که خدا مردم خود پسند و متکبر را دوست ندارد بخشی از نساء36
- خدا مقدار ذره ای به کسی ستم نکند و هر عمل نیکی را زیاد گرداند . بخشی از نساء 40
- خدا داناتر است به دشمنان شما و دوستی خدا و یاری او شما را کفایت خواهد کرد. نساء45
- گروهی از یهود کلمات خدا را از جای خود تغییر داده و گویند فرمان خدا را شنیدیم... بخشی از نساء 46 (  نظر شخصی :  همانند انچه امروز به کرات در جوامع مسلمانان دیده می شود ، در بین یهودیان هم  بوده اند کسانی که کلام خدا را انطور که خود می خواستند و به نفعشان بود تحلیل و تفسیر می کردند و تغییر می دادند. 1400 سال پیش قران با  اوردن چنین مثال هایی که به کرات در ان تکرار شده اند به زبان  غیر مستقیم به مسلمانان هشدار می دهد که انچه را یهودیان و مسیحیان در گذشته بر سر  اصل دین و کلام خدا اوردند ، شما تکرار نکنید و افسوس که ما نیز همان کار گذشتگان را تکرار کردیم)
- محقق است که خدا هرکس را که به او شرک اورد نخواهد بخشید و سوای شرک  ، هر که راخواهد می بخشد بخشی از نساء 48
- نمی بینی انان که دعوی پاک دلی و نیک نفسی کنند (در موقع عمل چه ناپاکند) بخشی ازنساء49
- بنگر  چگونه بر خدا دروغ میبافند و همین افترا به خدا گناه اشکار (بر پلیدی نفس و هلاک انان) بس است. نساء50
- خدا به شما امر می کند که ...چون حاکم بین مردم شوید به عدالت داوری کنید . بخشی از نساء 58
- ایا ننگری و عجب نداری از حال انانکه بگمان و دعوی خود ایمان به قران تو وکتبی که پیش از تو فرستاده شده اورده اند ، چگونه باز می خواهند طاغوت را حاکم خود گمارند در صورتیکه مامور بودند که به طاغوت کافر شوند و شیطان خواهد که انانرا گمراه کند انگونه گمراهی که از هر سعادت و اسایشی دور باشند . نساء 60
- وعده و نوید شیطان چیزی به جز دروغ و فریب خلق نیست . بخشی از نساء120
- شما هرگز نتوانید میان زنان به عدالت رفتار کنید و هر چند راغب و حریص بر عدل و درستی باشید بخشی از نساء 129
- هر که ثواب و نعمت دنیا را طالب است ، ثواب دنیا و اخرت هر دو نزد اوست  .بخشی از نساء 134
- ای اهل ایمان نگهدار عدالت باشید . بخشی از نساء 135
- همانا منافقان با خدا مکر و حیله می کندد و خدا نیز با انها مکر می کند .  بخشی از نساء 142