۱۳۹۰/۰۵/۳۰

انهایی که اتش ستم در خرمن هستی رنجبران افروخته اند چگونه از اتش دوزخ بر کنار خواهند ماند؟

 علی ابن ابی طالب :
- کسی که گذشته های روزگار را درس عبرت خود قرار دهد و از سرنوشت دیگران پند گیرد هرگز در زندگی به لغزش و اشتباه برخورد نخواهد کرد
- انها ، انهایی که بندگان خدای خود را نبخشیده اند چگونه از پروردگار امید بخشش و گذشت خواهند داشت ؟ انهایی که اتش ستم در خرمن هستی رنجبران افروخته اند چگونه از اتش دوزخ بر کنار خواهند ماند؟

نهج البلاغه/ترجمه جواد فاضل/ص28 تا30