۱۳۹۰/۰۵/۱۰

نگاهی به تعدادی از ایات قران- جزء دوم

- هر کسی را راهی است به سوی حق که بدان راه یابد و بدان قبله روی اورد . بخشی از بقره 148  (نظر شخصی : راه های رسیدن به خدا به عدد ادم هاست !) 
- مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم  .  بخشی از بقره 152
- ان کسی را که در راه خدا کشته شد مرده نپندارید بلکه او زنده ابدی است .  بخشی از بقره 154
- ایا بایست انها تابع پدران باشند در صورتیکه ان پدران بی عقل و نادان بوده و هرگز بحق  و راستی راه نیافته  اند؟.  بخشی از بقره 170
- در راه خدا با انان که به جنگ و دشمنی شما برخیزند جهاد کنید لیکن ستمکار نباشید که خدا ستمکاران را دوست ندارد . بخشی از بقره 190 ( نظر شخصی : به صراحت جهاد را تنها برای دفاع در برابر حمله  دشمن مجاز می داند و حتی در ان صورت هم از مسلمان ها می خواهد  هیچ ستمی به  متجاوز و حمله کننده روا ندارند)  
- بعضی مردم از گفتار دلفریب خود تو را بشگفت ارند که از چرب زبانی و دروغ به متاع دنیا رسند  و از نادرستی و نفاق  خدا را براستی خود گواه گیرند و این کس بدترین دشمن اسلام است. بقره 204
- مردم یک گروه بودند خدا رسولان را فرستاد که نیکان را بشارت دهد و بدانرا بترساند و با انها کتاب براستی فرستاد تا تنها دین خدا به عدالت در موارد نژاع مردم حکم فرما باشد ، سپس همان گروه که بر انها کتاب اسمانی امد برای تعدی به حقوق یکدیگر در کتاب حق شبه و اختلاف  افکندند پس خدا به لطف خود اهل ایمان را از ان ظلمات شبهات به نور حق هدایت فرمود. بخشی از بقره 213  ( نظر شخصی  :  از گذشته عده ای بوده اند که از دین  برای سوء استفاده و قدرت طلبی خود بهره می برده اند)
-        -   نام خدا را هدف سوگندهای خود نکنید     .   بخشی از بقره 224
-        -   کیست که خدا را وام دهد تا خدا بر او به چندین برابر بیافزاید؟ .   بخشی از بقره 245